چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
شرکت شاپرک

درباره ما


Z

شرکت شاپرک با توجه به دلایل متعددی که مهمترین آنها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل‌ها و تخصیص غیر بهینه منابع در صنعت پرداخت کشور و بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 1389/12/25 شورای پول و اعتبار ایجاد گردید. 

ماموریت
ماموریت ما تنظیم مقررات و توسعه راهبردی زیر ساخت های فناورانه و امن در زیست بوم های مبتنی بر پرداخت و خدمات مالی است. قابلیت های منحصر به فرد ما، زمینه ی تنظیم گری موثر ، تطبیق بازیگران و تجربه مطلوب کاربران را فراهم نموده و فعالیت فناوران مالی را تسهیل می کند.

چشم انداز
در جایگاه پیش ران رشد و ارتقاء زیست بوم های مبتنی بر پرداخت و خدمات مالی ، هم ردیف با الگوهای موفق جهانی ، کانون اعتماد بازیگران و کاربران و نقطه اتکاء فناوران مالی هستیم. 

اهداف راهبردی شاپرک
  • هدف 1 : ارتقاء کیفیت تنظیم گری، امنیت و تطبیق
  • هدف 2 : توسعه ی نظارت هوشمند
  • هدف 3 : تقویت بستر های توسعه و نوآوری
  • هدف 4 : توسعه ی مشارکت ها و فرصت های خلق ارزش در زیست بوم های جدید
  • هدف 5 : توسعه ی  سرمایه انسانی و قابلیت های راهبردی شرکت