دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹
شرکت شاپرک

درباره ما


Z

شرکت شاپرک با توجه به دلایل متعددی که مهمترین آنها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل‌ها و تخصیص غیر بهینه منابع در صنعت پرداخت کشور و بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 1389/12/25 شورای پول و اعتبار ایجاد گردید. 

بیانیه ماموریت شرکت شاپرک به شرح زیر است:
"مأموریت ما به‌عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچکی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است."

چشم انداز شرکت شاپرک در افق 1400 به شرح زیر تعریف شده است:
"ما به‌عنوان نهاد مرجع و متولی مدیریت یکپارچه صنعت پرداخت الکترونیک کشور، هم ردیف با کلاس جهانی، بستر توسعه خدمات نوین، ارتقاء سطح کیفیت خدمات، اعتماد عمومی و تقویت رقابت عادلانه را برای کلیه ذینفعان این صنعت فراهم آورده‌ایم."

اهداف شرکت شاپرک با توجه به آخرین برنامه ریزی استراتژیک صورت گرفته در پایان سال 1395 به شرح زیر تعریف شده است:
  • هدف 1 : اعمال مدیریت و نظارت هوشمند بر شبکه پرداخت الکترونیک
  • هدف 2 : استاندارد سازی، ایمن سازی، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی
  • هدف 3 : توسعه بستر خدمات نوین پرداخت الکترونیک
  • هدف 4 : مدیریت اثر بخش بازار و تقویت رقابت عادلانه در صنعت پرداخت الکترونیک
  • هدف 5 : توسعه و بهبود توانمندیهای سخت افزاری، نرم افزاری و فکر افزاری شرکت شاپرک