شنبه 29 خرداد 1400
شرکت شاپرک

مقالات

مقالات و پژوهش های حوزه پرداخت الکترونیک

درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی (قسمت پایانی )

1398/06/16 / SHP-80859 / مقالات و پژوهش های حوزه پرداخت الکترونیک

درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی ( قسمت سوم )

1398/06/16 / SHP-12216 / مقالات و پژوهش های حوزه پرداخت الکترونیک

درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی (قسمت دوم )

1398/05/23 / SHP-62554 / مقالات و پژوهش های حوزه پرداخت الکترونیک

درباره رمزارزها، دارائی‌های دیجیتال و پول خصوصی (قسمت اول )

1398/05/01 / SHP-93928 / مقالات و پژوهش های حوزه پرداخت الکترونیک

تحلیل نقش پرداخت‌های الکترونیکی کارتی در رشد اقتصادی و چالش‌های کاربرد

1398/04/02 / SHP-63931 / مقالات و پژوهش های حوزه پرداخت الکترونیک