شنبه 29 خرداد 1400
شرکت شاپرک

تحلیل نقش پرداخت‌های الکترونیکی کارتی در رشد اقتصادی و چالش‌های کاربرد

کد خبر: SHP-63931 ساعت انتشار: 06:36 تاریخ انتشار: 1398/04/02
تحلیل نقش پرداخت‌های الکترونیکی کارتی در رشد اقتصادی و چالش‌های کاربرد

در این مقاله، ابتدا مطالب ارائه شده در مقاله شرکت مودیز(Moody’s) در زمینه نقش پرداخت‌های الکترونیکی در رشد اقتصادی به طور مختصر مرور شده و سپس به برخی از چالش‌های استفاده از متدولوژی مقاله مودیز برای تحلیل نقش پرداخت‌های الکترونیکی کارتی بر اقتصاد کشور ایران می‌پردازیم. در خاتمه با توجه به داده‌های موجود، به محاسبه ضریب نفوذ پرداخت‌های الکترونیکی کارتی در کشور می‌پردازیم.